ទស្សនា ទំពាំងខ្ចីក្នុងបន្ទប់កក់ក្តៅ គ្មានផ្លូវដុះពន្លករឹងមាំបានទេ - លី កាស៊ីង ភាគ១ ដោយសេរី | TrueID