ទស្សនា រឿង កំប្លែងថ្មី កឋិននៅស្រុកយក្ស ដោយសេរី | TrueID