ទស្សនា រឿង លក់មិនប្រាប់តម្លៃឱ្យ Inbox ដោយសេរី | TrueID