ទស្សនា ពេលគេសួរបែបភ្លើៗត្រូវឆ្លើយបែបនេះ ដោយសេរី | TrueID