ទស្សនា Arsenal 3-1 Tottenham Hotspur | Highlight Week 6 ដោយសេរី | TrueID