ទស្សនា ចែសាបងធំ ប៉ះ កំពូលអ្នកភូមិ ដោយសេរី | TrueID