ទស្សនា ធ្លាក់នរកម៉ាពូជ ឪអារន្ទះបាញ់ គំរាម អាតេវ ដោយសេរី | TrueID