ទស្សនា ញុំបានកម្ម៉ង់ទិញសាច់មនុស្សពី Online ហើយពេលគេដឹកមកដល់. ដោយសេរី | TrueID