ទស្សនា ខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់ជំរិត ហើយយកខ្ញុំមកឃុំក្នុងផ្ទះខ្មោច ដោយសេរី | TrueID