ទស្សនា រាត្រីដ៏រន្ធត់មួយនៃហេតុការណ៍រថយន្តក្រុង 1170 ដោយសេរី | TrueID