ទស្សនា CO ធនាគារពុលក្ដួច ភាគបញ្ចប់ ដោយសេរី | TrueID