ទស្សនា Wolves ០-១ Tottenham | EPL ហាយឡាយ សប្តាហ៍ទី ២ ដោយសេរី | TrueID