ទស្សនា អាលីដាំង​រើសបានចង្កៀងទិព្វ ដោយសេរី | TrueID