ទស្សនា ម៉ាក់! ខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនធ្វើការសំណង់ហើយ ដោយសេរី | TrueID