ទស្សនា លោកគ្រូរូបវិទ្យា​បាន​ស្រឡាញ់ខ្ញុំ ហើយពេលខ្ញុំបដិសេធ ដោយសេរី | TrueID