ទស្សនា រឿងរ៉ាវរន្ធត់ពីបន្ទប់ជួលលេខ០៦មួយកន្លែងនៅភ្នំពេញ ដោយសេរី | TrueID