ទស្សនា ស្រលាញ់អូនតាំងពីថ្ងៃធ្វើការតំបូង ដោយសេរី | TrueID