ទស្សនា ឈ្លោះគ្នាជាមួយSASAក្នុងឡាន ហើយបើកឡានរញ៉េរញៃ ដោយសេរី | TrueID