ទស្សនា ចែសាបងធំយកប្ដី ឬ យកBiiTra ភាគ០១ ដោយសេរី | TrueID