ទស្សនា បងម៉ាប់ស្រុកខ្មែរ ប៉ះ BiiTraសង្សាចែសា ដោយសេរី | TrueID