ទស្សនា មហាសេដ្ឋីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ - ចច សូរ៉ូស ដោយសេរី | TrueID