ទស្សនា ចែសាបងធំកូរ ផឹកថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌ ដោយសេរី | TrueID