ទស្សនា ស្រ្តីម្នាក់ត្រូវគេយកទៅផ្លុងចោលក្នុងព្រៃ ដោយសេរី | TrueID