ទស្សនា ទោះយើងស្លាប់ ក៏យើងនៅតែស្រឡាញ់ឯង ដោយសេរី | TrueID