ទស្សនា ចែសាបងធំ ប៉ះ ចែសាBiiTraក្រុង ដោយសេរី | TrueID