ទស្សនា សុខ ស្រីហួយ : បទ កូនប្រសាស្រី (Cover) ដោយសេរី | TrueID