ទស្សនា Tottenham Hotspur ១-០ Manchester City | EPL ហាយឡាយ សប្តាហ៍ទី ១ ដោយសេរី | TrueID