ទស្សនា ប្ដីល្ងង់ សំណើចភូមិប្លោកមាស ដោយសេរី | TrueID