ប្រុសៗឆ្លើយមក! ហេតុអ្វីចេះស្រលាញ់ តែមិនចេះធ្វើរឿងទាំងនេះ? - TrueID