ទាំងនេះជាភាពឆោតល្ងង់ ដែលមនុស្សស្រីតែងមានចំពោះស្នេហា - TrueID