ស្រលាញ់គ្នា បើរវល់តែខ្វល់រឿងទាំងនេះ កុំសង្ឃឹមថាបាននៅជាមួយគ្នា - TrueID