ប្តីដែលស្រលាញ់ប្រពន្ធ គឺមិនឱ្យប្រពន្ធលំបាករឿងទាំងនេះឡើយ - TrueID