ប្តីប្រពន្ធ បើជួបរឿងទាំងនេះ ការលែងលះគឺជាជម្រើសតែមួយគត់ - TrueID