បើស្រលាញ់ខ្លួន ត្រូវចេះនិយាយពាក្យទាំងនេះប្រាប់ខ្លួនឯង - TrueID