រៀនទទួលយករឿងទាំងនេះ ទើបជីវិតមិនចេះតែកើតទុក្ខ - TrueID