បើនៅតែប្រើជីវិតបែបនេះ រកលុយបានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏គ្មានក្តីសុខដែរ - TrueID