ភាពជូរចត់ទាំងនេះ ដែលមនុស្សស្រីត្រូវភ្លក់ក្រោយរៀបការរួច - TrueID