គន្លឹះខ្លះៗ សម្រាប់ទុកត្រៀម ពេលចេញដើរលេងក្នុងរដូវភ្លៀង! - TrueID