ឈុតដ៏លេចធ្លោ គួរឲ្យចងចាំបំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម Kpop! - TrueID