អ្វីដែលតារានិករនីមួយៗត្រូវការ នៅក្នុងថ្ងៃដ៏ស៊យបំផុត - TrueID