លាតត្រដាងទ្រព្យសម្បត្តិ Oppa Oppa មានទ្រព្យប៉ុន្មានដែរ? - TrueID