ដឹងតែ HYBE កាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនច្រើន ចុះដឹងអត់ថា ជាម្ចាស់ប៉ុន្មានភាគរយ?​​ - TrueID