គិតថានឹងមានរឿងអីកើតឡើង បើជាប់លើកោះជាមួយ Taurus? - TrueID