ទោះ Libra ចិត្តស្ងប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយ បើធ្វើរឿងនេះដាក់ ពួកគេនឹងខឹងភ្លាម! - TrueID