ធ្មេចបើកៗ ក្រុមចម្រៀងទាំងនេះប្រឡូកក្នុងវិស័យ Kpop ១៥ ឆ្នាំបាត់! - TrueID