រដ្ឋមន្ត្រីថា នេះជាកត្តាសំខាន់បំផុត បើ BTS ទទួលបានការលើកលែងយោធា! - TrueID