អ្នកគាំទ្រទាមទារការសុំទោសពី Rolling Stone កូរ៉េ ដែលធ្វើបែបនេះដាក់ Jisoo និង Lisa! - TrueID