ទម្លាប់អាក្រ.ក់? អ្នកគាំទ្រនិយាយថា បើអាចចង់ឲ្យ IU ឈប់ធ្វើបែបនេះទៀត! - TrueID