អត់ចាវសម្រស់ជាមួយអ្នកណា! តារាស្រីកូរ៉េទាំងនេះ នៅតែទាក់ទាញខ្លាំង ទោះមុខហ្ស៊ីន - TrueID