សិល្បករ Kpop មានអ្នកតាមដានច្រើនជាងគេលើ Spotify នាពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ ២០២២! - TrueID